Informační systém pro online zakládání společností

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Ulč

Titul: Ing., LL.M

Funkce: předseda představenstva

Odbor:

E-mail: petr.ulc@styrax.cz

Telefon: +420 739 201 850

Adresa: Na Zeleném pruhu 95/97, Praha, 140 00

Firma: STYRAX, a.s.

Nominace v kategorii: kategorie centrálních úřadů/institucí

 

B – Projekt

Název projektu: Informační systém pro online zakládání společností

Lokalita: celý svět

Cíl projektu:

- zajistit provedení notářského zápisu na dálku,

 

Cílová skupina: všichni zájemci o online založení společnosti s ručením omezeným

Provozovatel: Notářská komora České republiky – Apolinářská 12/442, 128 00 Praha 2

Realizátor: STYRAX, a.s. – Na Zeleném pruhu 95/97, 140 00 Praha 4

 

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Lze prokázat, kolik online jednání mezi klienty a notáři proběhlo, či kolik s.r.o. bylo takto založeno.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Uživatelé oceňují, že mohou na dálku založit s.r.o., bez nutnosti navštívit notářský úřad. Také vnímají jako nesporný benefit to, že mohou získat vlastní kvalifikovaný certifikát bez nutnosti návštěvy pobočky certifikační autority. Díky spolupráci s I.CA může uživatel během jednání získat online kvalifikovaný certifikát. Tento certifikát lze následně používat i v rámci komunikace se státní správou a je obecně uznávaný.

 

 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

ANO.

Na stránkách NK ČR (https://www.nkcr.cz/sro-online-informace) je uveden podrobný postup a požadavky na technické vybavení klienta. Notáři NK ČR tuto možnost také slovně doporučují klientům na svých osobních schůzkách. Celý proces online založení s.r.o. je během video konference s klientem podrobně probírán, protože vedle standardních administrativních úkonů notáře může dojít i k netriviální bezpečnostní proceduře ztotožnění klienta pro potřeby vydání kvalifikovaného certifikátu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Projekt byl vytvořen nikoli s perspektivou rychlé návratnosti, ale s možností dalšího využití i pro jiná právní jednání, než je zakládání a změny v obchodních společnostech. Je přes něj realizováno ověření elektronického podpisu na dálku, a pokud dojde ke změně právní úpravy, pak bude možno realizovat i jiná právní jednání.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Určitě se jedná o dlouhotrvající projekt. Navíc je řešení virtuální „jednačky“ využitelné, kromě prvotního záměru, i v dalších oblastech  a činnosti notářských kanceláří.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

 

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.

Podobné řešení by bylo určitě možné využít při jednáních i na jiných úřadech, např. při ověření elektronického podpisu.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, UŽ BYLY.

Nabyté zkušenosti byly předány pracovníkům Ministerstva spravedlnosti a prostřednictvím konference ISSS i dalším subjektům.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Není jasné, co je myšleno kanály. Pro přístup lze využít identitu občana a BankID.

 

 

OPEN DATA

 

Jedná se o projekt, který využívá OPEN DATA?

Ne.

Projekt nevyužívá Open Data.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Projekt má zajistit provedení notářského zápisu na dálku, tzn. že je notář schopen notářský zápis s účastníkem sepsat, aniž by se spolu museli fyzicky potkat na jednom místě (ať už u klienta nebo v notářské kanceláři Od prvního kontaktu až po úhradu za poskytnuté služby může vše probíhat pouze elektronicky bez potřeby návštěvy notářské kanceláře.

Místem pro setkání klientů s notářem není tedy jeho kancelář, ale virtuální jednací místnost, tzv. „jednačka“, a vlastnoruční podpis dokumentů je nahrazen podpisem elektronickým. Úhrada služeb probíhá standardně prostřednictvím platební brány.

 

Projekt byl realizován formou agilního vývoje, kdy po několik měsíců probíhala pravidelná jednání provozovatele a realizátora.

Použité technologické nástroje:  

  • Java 11 (Wildfly aplikační server);
  • TypeScript (React);
  • ffmpeg (zpracování videa);
  • WebSocket, Rest i Soap komunikace.

Řešení bylo nasazeno na testovací/akceptační prostředí provozovatele, které sloužilo k testování pracovníky provozovatele a následně ke školení budoucích uživatelů.

Výjimečnost spočívá v napojení na mnoho externích systémů a komponent:

  • identita občana – pro identifikaci klienta;
  • BankID – pro identifikaci klienta;
  • základní registry (ROB, AISEO) – pro ověření klienta, včetně jeho fotografie;
  • CA doplněk prohlížeče brandovaný pro NK ČR – pro online (prohlížeč) podepsání smluvní dokumentace, resp. umožnění generování žádosti o certifikát v prohlížeči;
  • nová I.CA služba – pro online vydání kvalifikovaného certifikátu;
  • Comgate platební brána – pro online platby.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Projekt využívá řady komponent a napojení na systémy 3. stran. V některých případech nebyly technické detaily zcela zřejmé z podkladů a bylo nutné je postupně odladit a vše poskládat do funkčního celku. I v rámci rutinního provozu byly identifikovány nespecifikované funkčnosti, které bylo potřeba dodatečně zapracovávat (např. přístup cizinců přes identitu občana).

 Specifická část projektu byla samotná videokonference. Zpracování a konverze videa nejsou v rámci informačních systémů úplně běžné. Optimální a rychlé zpracování krátkých nahrávek z procesu identifikace osoby v rámci vydání kvalifikovaného certifikátu bylo předmětem náročného procesu ladění. Přece jen čas notáře i klienta je cenný a čekání na zpracování nahraného videa musí být co nejkratší.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní může být primárně v unikátnosti spojení legislativního rámce, implementovaných technologií a procesů. Dle nám dostupných informací se jedná o ojedinělé řešení v rámci České republiky.

 

 

 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně lze použít velkou část „jednačky“. Specifikem je do určité míry např. kontaktování notářů v režimu online (a vlastně obecně napojení řešení na stávající IS Notářské komory), či služba I.CA připravená pro NK ČR.

 

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V rámci elektronizace komunikace realizovala společnost STYRAX, a.s., řadu projektů pro své zákazníky. Jako příklad uvádíme tři významné systémy, které napomohly elektronizaci komunikace mezi našimi zákazníky a jejich zákazníky.

Klientský portál VITAKARTA – Oborová zdravotní pojišťovna.

Jedná se o klientský portál zabezpečující elektronickou komunikaci mezi pojištěnci a zdravotní pojišťovnou. Pomocí tohoto systému mohou pojištěnci z pohodlí domova vyřizovat téměř veškeré záležitosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně. Klientský portál je provozován jednak jako webová aplikace a dále také jako mobilní aplikace jak pro operační systém iOS, tak i pro operační systém Android.

Systémy na elektronizaci benefitního businessu – Sodexo Pass Česká republika a.s.

Realizovali jsme řadu aplikací, jako např. transakční systém, Account modul a další. Jedná se o aplikace umožňující společnosti Sodexo elektronické poskytování benefitů.

Informační systém ISB – Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Jedná se o informační systém, který zabezpečuje elektronické poskytování informací ze systému Centrálního depozitáře cenných papírů, kde jsou zaknihovány veškeré akcie vydané v České republice.  

 

 

 

 

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting